آمادگی و مقابله در فوریت‌های پرتوی

آمادگی و مقابله در فوریت‌های پرتوی2019-01-24T14:56:51+03:30
دوره­های آمادگی و مقابله در فوریت­های پرتوی
 • دوره مقدماتی آمادگی و مقابله در فوریت‌های پرتوی
 • دوره مقدماتی آمادگی و مقابله در فوریت‌های پرتوی – کنترل و رفع آلودگی
 • کارگاه آموزشي اصول پاية پاسخ به فوريت‌هاي پرتوي
 • کارگاه آموزشي روش‌ها، مفاهيم و برنامه­ريزي فوريت‌هاي پرتوي
 • کارگاه آموزشي پاسخ به سانحه پرتوي
 • کارگاه آموزشي مديريت پاسخ به فوريت‌هاي پرتوي ويژه تصميم گيرندگان
 • کارگاه آموزشي مديريت ريسک در  آمادگي و پاسخ به فوريت‌هاي پرتوي
 • کارگاه آموزشي ابلاغ خطر در طي يک سانحه پرتوي
 • کارگاه آموزشي پاسخ به حوادث پرتوي ويژه مشاورين فني
 • کارگاه حمل و نقل متوفيان آلوده به مواد راديواکتيو
 • کارگاه آموزشي اقدامات درمان اضطراري پزشکي براي مصدومين پرتوي
 • کارگاه آموزشي برنامه‌ريزي اضطراري براي حوادث پرتوي تروريستي
 • کارگاه آموزشي آمادگي و پاسخ پزشکي در حوادث پرتوي
 • کارگاه آموزشي حفاظت، ايمني و پايش در فوريت‌هاي پرتوي
 • کارگاه آموزشي رفع آلودگي مصدومين در حوادث پرتوي
 • کارگاه آموزشي آناليز نمونه‌هاي محيطي و تشخيص عناصر راديواكتيو
 • کارگاه آموزشي تخمين دز و ترسيم نقشة آلودگي در فوريت‌هاي پرتوي
 • کارگاه آموزشي رفع آلودگي در فوريت‌هاي پرتوي
 • کارگاه آموزشي مديريت پسماند در حوادث پرتوي
 • کارگاه آموزشي توسعه، اجرا و ارزيابي تمرين هاي پاسخ به فوريت‌هاي پرتوي